Saturday, May 9, 2009

Tabarruj dan Iktilath

Definisi Tabarruj

Menurut bahasa, tabarruj adalah wanita yang mempamerkan keindahan dan perhiasannya kepada lelaki [Ibnu Manzhur dalam Lisanul Arab]. Tabarrajatil mar’ah ertinya wanita yang menampakkan kecantikannya, lehernya dan wajahnya. Ada yang mengatakan, maksudnya adalah wanita yang menampakkan perhiasannya, wajahnya, kecantikannya kepada lelaki dengan niat untuk membangkitkan nafsu syahwatnya.

Menurut syarak, tabarruj adalah setiap perhiasan atau kecantikan yang ditujukan wanita kepada mata-mata lelaki bukan mahram termasuk wanita berpurdah yang membungkus wajahnya dengan warna-warnanya mencolok (terang atau ‘striking’) dan dilakukan agar dinikmati orang lain. Ini termasuk tabarruj jahiliyah terdahulu seperti yang diterangkan oleh ayat

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah solat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.” [TMQ Al-Ahzab: 33]

Allah melarang para wanita bertabarruj dengan memerintahkan mereka menetap di rumah tetapi apabila ada keperluan yang memerlukan mereka keluar rumah, dia tidak boleh keluar dengan mempertontonkan keindahan dan kecantikannya kepada lelaki asing yang bukan mahramnya. Walaupun lumrah di Hari Raya umat Islam mahu kelihatan cantik dan bergaya dengan fesyen terkini terutamanya di depan lawan jenis, kepada kaum wanita Allah juga melarang mereka bertabarruj seperti yang dicontohkan oleh Qatadah yang berkata,

“Wanita dahulu kalau berjalan berlenggak-lenggok genit.

Allah melarang hal ini.” Muqatil bin Hayyan berkata, “Maksud tabarruj adalah wanita yang menanggalkan tudungnya lalu nampaklah kalung dan lehernya. Inilah tabarruj terdahulu di mana Allah melarang wanita-wanita beriman untuk melakukannya”.

Ibnu Abu Najih meriwayatkan dari Mujahid, “Janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu”. Dia (Mujahid) berkata, “Wanita dahulu berjalan-jalan di hadapan kaum (lelaki). Itulah tabarruj Jahiliyah.”

Al-Qur’an memberikan perintah kepada wanita tatacara untuk mereka berkelakuan, bersuara dan bergaul dengan lawan jenisnya. Allah berfirman “Hai isteri-isteri nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik.” [Surah Al-Ahzab: 32]

Definisi Ikhtilath

Ikthtilath adalah percampuran antara laki-laki dan wanita. Ikhtilath adalah lawan dari infishal (terpisah). Pada dasarnya, Islam telah mewajibkan pemisahan antara wanita dan laki-laki. Pemisahan ini berlaku umum dalam semua keadaan sama ada dalam kehidupan umum mahupun khusus, kecuali ada dalil-dalil yang mengkhususkannya. Pada dasarnya, ikhtilath itu dibenarkan dalam aktiviti-aktiviti yang dibolehkan oleh syarak terutamanya aktiviti yang di dalamnya memerlukan adanya interaksi atau pertemuan lelaki dan wanita seperti dalam aktiviti jual beli atau ibadah haji [Taqiyuddin an-Nabhani, an-Nidzam al-Ijtimaa’iy fi al-Islaam]. Sebelum membahas tentang ikhtilath, kita mesti memahami terlebih dahulu kaedah-kaedah interaksi (ijtima’) antara lelaki dengan wanita yang mana kaedah interaksi keduanya dapat dihuraikan seperti berikut:

Pertama: Jika suatu aktiviti memang memerlukan adanya interaksi antara pemuda dan wanita, maka dalam hal seperti ini, seorang lelaki dan wanita dibolehkan melakukan interaksi, namun hanya terbatas pada kepentingan itu sahaja seperti aktiviti jual-beli. Interaksi antara kedua lawan jenis hanya sebatas urusan yang menyempurnakan tujuan interaksi itu. Hal lain yang mesti diperhatikan adalah, meskipun seorang wanita dibolehkan berinteraksi dengan lelaki dalam aktiviti-aktiviti seperti itu, akan tetapi dia tetap wajib memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan infishal (pemisahan). Misalnya, tatkala seseorang wanita hendak membeli barang keperluan menyambut Syawal dari seorang lelaki, maka dia tetap wajib memperhatikan jarak antara dirinya dan penjual. Dia tidak boleh terlalu dekat dalam keadaan seperti menghimpit lelaki tersebut ketika hendak membeli barangnya.

Kedua: Jika suatu aktiviti sama sekali tidak memerlukan adanya interaksi antara keduanya, maka seorang lelaki dan perempuan tidak dibenarkan melakukan interaksi atau pertemuan dalam aktiviti tersebut. Contohnya bertemasya, berjalan ke sekolah, kedai atau masjid. Seorang lelaki diharamkan berjalan bersama-sama dengan wanita bukan mahramnya dan melakukan interaksi sepanjang perjalanan tersebut sebab interaksi dalam hal-hal seperti ini tidak dibenarkan dan bukan merupakan pengecualian yang dibolehkan oleh syarak. Maka, ketika berziarah di Hari Raya, haram bagi wanita dan lelaki bukan mahram berjalan atau menaiki kenderaan peribadi tanpa ditemani mahram.

Dalam kitab an-Nidzam al-Ijtimaa’iy, Sheikh Taqiyuddin an-Nabhani menyatakan bahawa “Oleh kerana itu, keterpisahan antara laki-laki dan wanita dalam kehidupan Islam adalah fardu. Keterpisahan laki-laki dan wanita dalam kehidupan khusus wajib dilakukan secara sempurna, kecuali yang diperbolehkan oleh syarak. Sedangkan dalam kehidupan umum, pada dasarnya hukum asal antara laki-laki dan wanita adalah terpisah (infishal). Seorang lelaki tidak boleh berinteraksi (ijtima’) di dalam kehidupan umum, kecuali dalam hal yang diperbolehkan, disunnahkan, atau diwajibkan oleh Syaari’ (Allah Subahanahu wa Taala) dan dalam suatu aktiviti yang memestikan adanya pertemuan antara laki-laki dan perempuan, baik pertemuan itu dilakukan secara terpisah (infishal), misalnya, pertemuan di dalam masjid, ataupun pertemuan yang dilakukan dengan keadaan bercampur (ikhtilath), seperti ibadah haji dan dalam aktiviti jual beli.”

Bahaya Tabarruj dan Ikhtilath yang Haram

1. Tabarruj dan ikhtilath adalah maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya.

Barangsiapa bermaksiat kepada Allah akan merasakan akibatnya. Nabi bersabda: “Setiap umatku akan masuk syurga kecuali yang tidak mahu”. Sahabat bertanya, “Ya Rasulullah, siapakah yang tidak mahu?”Sabda baginda,“Barangsiapa taat kepadaku akan masuk syurga dan barangsiapa bermaksiat kepadaku ia orang yang tidak mahu.” [HR Bukhari]

2. Tabarruj dan ikhtilath termasuk dosa besar.


Ini adalah kerana kedua hal ini merupakan jalan paling cenderung kearah perbuatan zina. Dalam riwayat yang sahih dari Ahmad diceritakan bahwa Umaimah binti Raqiqah datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Sallam untuk berbaiat kepada baginda dalam membela Islam. Beliau bersabda: “Aku membaiatmu agar kamu tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, tidak melakukan kebohongan dari hadapanmu (kerana perbuatan lisan dan kemaluan), tidak meratapi (orang mati), dan tidak tabarruj dengan tabarruj jahiliyah pertama.” [HR Bukhari].

Disini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Sallam mengaitkan tabarruj dan dosa-dosa besar seperti syirik, mencuri, dan berzina.

3. Tabarruj dan Ikhtilath mendatangkan laknat.

Dalam Mustadrak Al-Hakim dan Musnad Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Sallam bersabda: “Akan datang di akhir umatku nanti laki-laki yang naik pelana (mewah) layaknya laki-laki yang turun ke pintu-pintu masjid, wanita-wanita mereka mengenakan pakaian namun telanjang, di kepala mereka seperti punuk unta kurus. Kutuklah wanita-wanita itu kerana sesungguhnya mereka itu terkutuk. Jika setelah kalian ada kaum, tentu wanita-wanita kalian akan melayani wanita-wanita mereka sebagaimana wanita-wanita kaum terdahulu melayani kalian.”

4. Tabarruj temasuk sifat Penghuni Neraka.

Abu Hurairah berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Sallam bersabda: “Ada dua golongan penduduk neraka yang belum aku lihat sekarang ini. Satu kaum yang bersama mereka cambuk-cambuk seperti ekor sapi yang dipakai untuk memukul orang. Wanita-wanita mereka berpakaian namun telanjang, bergaya pundak mereka dan berpaling dari kebenaran. Kepala mereka seperti punuk unta kurus, mereka tidak masuk surga dan tidak mencium baunya. Padahal baunya tercium dari jarak perjalanan sekian dan sekian.” [HR Muslim]

5. Tabarruj adalah Kemunafikan yang akan Mendatangkan Kegelapan di hari Kiamat.

Al-Baihaqi meriwayatkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Sallam. dengan sanad sahih: “Sebaik-baik wanita, kalian adalah yang penyayang, yang banyak melahirkan, yang serasi (dengan suaminya) jika mereka bertakwa kepada Allah. Dan seburuk-buruk wanita adalah yang bertabarruj dan sombong. Mereka itulah orang-orang munafik. Tidak akan masuk syurga salah seorang di antara mereka kecuali seperti gagak putih.” [HR Baihaqi].

6. Tabarruj dan ikhtilath menodai kehormatan keluarga dan masyarakat.

Diriwayatkan dari Nabi bahawa baginda bersabda: “Ada tiga orang yang, kamu jangan bertanya kepada mereka seseorang yang keluar dari jamaah dan derhaka kepada imamnya lalu mati dalam keadaan bermaksiat, seorang hamba perempuan dan lelaki yang lari (dari tuannya) kemudian dia mati, dan seorang wanita ditinggal keluar oleh suaminya dan telah dicukupi kebutuhan dunianya lalu ia bertabarruj setelah itu. Maka jangan bertanya kepada mereka.” [HR Ahmad]

7. Tabarruj adalah sunnah Iblis.

Jika menutup aurat dan berhijab serta menjaga diri dan kehormatan adalah sunnah Nabi, maka tabarruj dan ikhtilath adalah sunnah Iblis di mana sasaran godaan pertama terhadap manusia adalah agar auratnya terbuka. Allah mengingatkan kita agar tidak terfitnah oleh tipu daya Iblis. Allah berfirman: “Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga, ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.” [TMQ Al-A’raf:27].

8. Tabarruj dan Ikhtilath adalah Permulaan Zina.

Setiap kali penyimpangan terjadi akan melahirkan penyimpangan lain yang lebih besar. Ketika wanita tidak menutup auratnya dan tidak menjaga kehormatannya dengan bercampur bersama laki-laki yang bukan mahramnya, terlebih dandanan yang menyebar fitnah, rasa malu sudah sirna dan ghairah laki-laki mulai tiada, maka hal-hal haram menjadi mudah dilakukan bahkan dosa-dosa besar menjadi hal yang biasa dan wajar termasuk zina. Di tengah masyarakat kita sekarang terjadi perbezaan persepsi tentang zina. Ada yang tidak menganggap zina sebagai kejahatan kecuali terkait dengan hak-hak asasi manusia.

9. Tabarruj dan Ikhtilath mengundang Siksaan Allah.

Dalam hadis riwayat Ibnu Majah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Sallam bersabda: “Tidaklah nampak kebejatan di antara kaum Luth sampai mereka terang-terangan (melakukannya) kecuali setelah itu tersebarlah penyakit kolera dan kelaparan yang belum pernah terjadi pada pendahulu mereka.” [Ibnu Majah].

Secara umum, kemaksiatan kerap kali menjadi penyebab terjadinya pelbagai musibah seperti yang diterangkan Allah dalam Al-Quran:“Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah selayaknya berlaku terhadap mereka perkataan (ketentuan kami), kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.” [TMQ Al-Isra’: 16]

Khatimah

Dalam keghairahan menyambut Syawal, setiap Muslimah itu tetap terikat pada hukum syarak. Selain memastikan dia menutup aurat sempurna di depan umum, dia juga hendaklah memastikan hal berkaitan ikhtilath dan tabarruj dihindari. Umum mengetahui bahawa setiap manusia mahukan yang terbaik. Maka, jadilah yang terbaik dengan terikat dengan hukum Islam. Sambutan Hari Raya mesti dilakukan dengan memerhatikan kedua aspek ini (ikhtilath dan tabarruj) yang boleh menjadi muqaddimah zina jika diabaikan. Kita tidak akan rugi jika memastikan diri terpelihara. Kita tidak akan sakit jika kita menjaga diri dari perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah. Jika mampu melakukan ini, Insya’Allah kita tidak akan menyesal dalam menjalankan perintah Allah malah mampu tersenyum puas di kemudian hari, dan berbangga kerana dapat melawan bisikan syaitan dan hawa nafsu. Sesungguhnya, meninggalkan maksiat adalah lebih berat daripada mengerjakan taat (yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya) kerana mengerjakan taat senang dibuat oleh setiap orang tetapi meninggalkan syahwat (maksiat) hanya dapat dilaksanakan oleh para siddiqin (orang-orang yang benar."

Wallahu’ alam bisshawab.

No comments:

Post a Comment